روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

به مناسبت روز جهانی نابینایان؛

نابینایان، بیداردلانی هستند که خدای بزرگ را از درون می یابند

کد خبر : 1447
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ - ۱۶:۱۲
روز عصای سفید روزی است که روشن دلان جهان طراوت، پویایی و نشاط را به جویبار زندگی فرامی‌خوانند.
روز عصای سفید روزی است که روشن دلان جهان طراوت، پویایی و نشاط را به جویبار زندگی فرامی‌خوانند. در این روز روشن ضمیران فریاد می دارند: ما هم تپیدن قلب زندگی و زدن نبض طبیعت را احساس می کنیم. ما حتی می توانیم با همین چشمان به ظاهر بسته خویش، در زلال شعور و صفای فطرت خدایی مان، جلال و جمال حضرت حق را بنگریم. می توانیم با چشم لامسه خود با همه کس و همه چیز سخن بگوییم و حتی با تأمل در گردش حکیمانه چرخ روزگار، به میهمانی همه نشانه های خلقت برویم. عصای سفید، چونان پرچمی است که به نشان استقلال در دست روشن دلان به حرکت درمی آید و آینه ای است که قدرت و نعمت خدایی را به تماشای تفکر دیگران می گذارد. ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻤﺎد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن از اﯾﻦ ﻋﺼﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ، ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻋﺼﺎی راﻫﻨﻤﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
همچنین نوع رفتار با نابینایان در جامعه، می تواند در سرنوشت آنها و حالات روحی و روانی شان تاثیرات متفاوتی بگذارد. برای رفتار و تعامل با نابینایان، از یک سری نکات نباید غافل شد؛ از جمله اینکه واقع بین باشیم و به آنها بفهمانیم که با دیگران هیچ گونه تفاوتی ندارند، آنها را با نام صدا بزنیم و وقتی به آنها نزدیک می شویم، به نحوی از حضور خود آگاهشان کنیم و اگر احتمال می دهیم ما را نشناسند، بهتر است خود را دقیق معرفی کنیم، از کمک هایی که به استقلال و خودکفایی آنها لطمه می زند، جدا بپرهیزیم. نباید با دلسوزی های بیجا و یا مهر و علاقه و احساس بی مورد، باعث رنجش آنها شویم. برای راهنمایی آنها، از کلماتی مثل آنجا، اینجا، کمی آن طرف تر و غیره استفاده نکنیم، بلکه باید از کلمات دقیق و با معنای روشن استفاده  نماییم.