روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

تشدید طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان

کد خبر : 8791
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ - ۱۱:۴۶
رئیس پلیس راهنمایى ورانندگى استان اصفهان گفت: طرح جریمــه ورود به محدوده زوج وفــرد، جلوگیرى ازورود خودروهــاى آلاینــده، دودزا و فاقد معاینه فنى به دنبال افزایــش آلودگى هــواى اصفهان تشــدید مى شود.
سرهنگ رضایی رئیس پلیس راهنمایى ورانندگى استان اصفهان با اشاره به آغازفصل ســرما و ایجاد پدیده وارونگى هوا در روزهاى ســرد این فصــل اظهار کرد: پلیس راهور شهرسـتان اصفهان از هم اکنون اقدامات ویژه اى را براى مقابله با آلودگى هوا در دستورکار خود قــرار داده است.

وی افزود:تشدید نظارت بر اجراى طرح محدودیت زوج وفرد خودروها درهسته مرکزى شهراصفهان براى مقابله با افزایش آلودگى هــوا در محدوده خیابانهاى مسجد سید، عبدالرزاق، شهید بهشتى،کاشانى به سمت هسته مرکزى، خیابان نشاط، چهار راه نقاشى، چهارباغ و باغ گلدسته، حاشیه ابتداى خیابان فردوسى، شمس آبادى وآذر با جدیت اجرا مى شود.

گفتنى اســت؛ روزانه یک میلیون خودرو در اصفهان که 60 تا 70 درصد سوارى وتک سرنشــین هستند، تردد مى کنند و به همین دلیل ســهم خودروهــا درآلودگى هواى این کلان شهر بیش از 70 درصداست .