روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

بهار بارانی اصفهان

بهار بارانی، این شاید عجیب ترین اتفاق این روزهای اصفهان باشد. این روزها از پل چوبی تا پل خواجو، آفتاب یکهو میان ابرهای ضخیم و خاکستری مخفی می شود. سیل خنده میان عابران پل ها پخش می شود و نداشتن چتر، خیسی و سردی هوا را زیاد دردناک نمی کند. نزدیکی میدان کهنه سقف بازار یکهو سر ریز می کند و زیر چهار پایه ها پر می شود از خیسی جا مانده از زمستان سختی که هیچ چیزش به اندازه نبود. زاینده رود انگار که به آسمان متصل باشد و خیال خوش روزهای گذشته را زندگی می کند. این شاید عجیب ترین بهار بارانی سال های اخیر اصفهان باشد.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید