روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

روستای نایبند بیرجند

روستای نایبند طبس در استان خراسان جنوبی، مامنی است در دل کویر بی آب و علفی که برخلاف تصور بخشنده است و دست و دلباز. بخشیدن از داشته ها که سهل است، جنگل از درختانش می بخشد، دریا از امواجش و دشت از طراوتش، اما کویر است که از کمترین هایش می بخشد و سخاوت را به مردمانش می آموزد. نایبند، دیدنی زیاد دارد، هرچند که عاشق اگر باشی، خیره کویر میشی و عظمتش و چشمت دیگر جایی را نمی بیند، اما بهتر که این یک بار، چشمانت را خوب بگشایی که شاید دیگر هرگز فرصتی چنین ارزشمند نصیبت نگردد.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید