روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

سلسله نشست چهل چراغ

عکاس : مهدی زرگر
سلسله نشست های چهل چراغ همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان از سوی کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و خانواده برگزار می شود.سلسله نشست های چهل چراغ نیز امسال در همین راستا با محوریت بیان چهل راه برای افزایش کیفیت زندگی با حضور دکتر محمدرضا عابدی و دکتر راضیه ایزدی از کارشناسان خانواده برگزار می شود.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید