روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

صومعه آگیوس جورجیوس سلیناری

این صومعه زیبا در قلب سلیناری ساخته شده و محلی ها معتقدند که اگر بدون روشن کردن شمع و لحظه ای توقف، از کنارش عبور کنید، دچار بدشانسی خواهید شد

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید