روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

تصاویری از خاطرات سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی به اصفهان ( دوران ریاست جمهوری)