روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

رسومات مردم تایلند

رنگ ها در تایلند نشانگر روزهای هفته هستند ورنگ زرد، رنگ سلطنتی این کشور است چون رنگ روز دوشنبه زرد است و پادشاه روز دوشنبه به دنیا آمده. وجود پرچم هایی به رنگ زرد در سراسر کشور نشانه حمایت تایلندی ها از پادشاهی است.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید